Ограда со вертикални профили без ракофат

Во примерите подолу (со и без растојание од подот) се прикажани различните делови, што може да ги одберете:

Без растојание од подот

Со растојание од подот

Столпчиња

Постојат различни варијанти на столпчиња. Овде со слика се прикажани трите стандардни видови на столпчиња. По барање, може да се обезбедат и други видови. Едноставно обратете ни се.

Во зависност од измерената должина на вашата ограда, растојанието помеѓу столпчињата изнесува помеѓу 1100 и 1400 mm. Висината се утврдува врз основа на вкупната висина на оградата и видот на монтажа.

Плочите за монтажа се определуваат врз основа на видот на столпчиња и варијантата на изведба. Ве молиме наведете, ако има потреба од полу-плочи (крајни столпчиња) поради недостаток на простор.

Хоризонтални профили

За горниот и долниот хоризонтален профил ги нудиме следните четири стандардни хоризонтални профили. Но, и во овој дел по барање може да се обезбедат и други профили.

Хоризонталните профили се заваруваат помеѓу столпчињата, а при поврзување на два елемента, тие се зашрафуваат на столпчињата со помош на плочи.

Во зависност од изведбата, долниот профил може да ја замени плочата за прицврстување.

Вертикални профили/шини

Кај вертикалните профили/шини исто така нудиме четири различни стандардни профили. По барање, може да се обезбедат и други видови на челични профили или цевки. Едноставно обратете ни се.

Вертикалните профили се заваруваат помеѓу горниот и долниот хоризонтален профил. Растојанието се пресметува во зависност од растојанието помеѓу столпчињата и изнесува помеѓу 90 и 120 mm. Должината се утврдува врз основа на висината на оградата.

Ракофат

Кај ракофатите ги нудиме следните пет стандардни варијанти. По барање, може да се обезбедат и други варијанти.

Плоча за прицврстување

Во зависност од изведбата, долните плочи може да бидат поставени само на одредени точки на определено растојание или во изведба по целата должина. Во случај на плоча по целата должина, таа го заменува долниот хоризонтален профил. Може да се обезбедат и плочи со поинаква ширина.

Аголна изведба

Варијанта 1

Горниот и долниот хоризонтален профил се изведуваат аголно под аголот што вие ќе го побарате, и се зашрафуваат на следниот столб на плоча за прицврстување.

Оваа варијанта бара поголема прецизност при утврдувањето на димензиите, проектирањето и монтажата.

Варијанта 2

Оградата се прекинува на аголот. На столпчињата се заваруваат полу-плочи, за двете столпчиња да не се удираат едно со друго. Кај оваа варијанта е можна толеранција до 50 mm.

Варијанта 3

Оградата се прекинува на аголот. Кај оваа варијанта на изведба е можна толеранција до 20 mm. Оваа варијанта е иста како варијантата 2, но не се изведува со плоча за прицврстување по цела должина.

Начини на прицврстување

Варијанта 1

Оградата се зашрафува врз бетонска плоча / парапет или врз друг материјал. Запазете го растојанието од работ, дефинирано од производителот на спојниците.

Висината на оградата изнесува најмалку 1000 mm од готовиот под.

Варијанта 2

Оградата се зашрафува челно на бетонската површина или на друг материјал. Запазете го растојанието од работ, дефинирано од производителот на спојниците.

Висината на оградата изнесува најмалку 1000 mm од готовиот под.

Варијанта 3

Оградата и во овој случај се зашрафува челно на бетонската површина или на друг материјал. Сепак, со растојание од 50 mm, за да се помине преку лимените конектори или слично. Запазете го растојанието од работ, дефинирано од производителот на спојниците.

Висината на оградата изнесува најмалку 1000 mm од готовиот под.

Земете ги предвид соодветните стандарди за висината на оградата. Средствата за прицврстување не се вклучени во испораката.

Специјална изведба

Ограда со вертикални профили заварени под различен агол.

Друга, многу естетска варијанта е заварување на поединечните вертикални профили (шини) под различен агол помеѓу ракофатот (горниот хоризонтален профил) и долниот хоризонтален профил.

На тој начин, фасадата на зградата може да изгледа извонредно.

Во зависност од аголот на гледање, може да се гледа низ различни области на оградата.

Површина/боја

Нудиме различни начини за обработка на површината. За надворешна употреба безусловно препорачуваме топло поцинкување, за оградата да кородира во случај на механички оштетувања.

За внатрешна употреба доволно е прашкасто боење на површината или пак површината може и воопшто да не се обработи.

Доколку по топлото поцинкување површината на оградата се обработува и со прашкасто боење, по поцинкувањето таа се пескари со прашок.

  • Суров (необработен) челик
  • Топлопоцинкуван челик
  • Прашкасто обоен челик, бои според RAL палета
  • Топлопоцинкуван и прашкасто обоен челик, бои според RAL палета
  • По барање, достапно е прашкасто боење со NCS или IGP.

Ограда со нагиб

Ако оградата не може да се монтира хоризонтално поради постоење на нагиб, ние ќе ја прилагодиме оградата на аголот на нагибот. Профилите треба секогаш да се заваруваат вертикално, така што оградата ќе изгледа конзистентно. Затоа, потребно е да го наведете колку што е можно поточно аголот на нагибот.

Конзоли за саксии со цвеќиња за закачување

За прицврстување на саксии со цвеќиња нудиме држачи, кои може да се закачат на оградата. Тие се направени од хромиран челик.

Димензиите се прилагодуваат по желба.

Планирање

За процесот на производство ни се потребни точни технички цртежи кои вие можете да ни ги испратите.

Доколку немате технички цртежи и не соработувате со градежно или архитектонско биро, тоа не е никаков проблем. Едноставно испратете ни ги димензиите и нашето професионално биро за планирање ќе ги изготви техничките цртежи потребни за да може да се почне со производството.