Надворешни скали/индустриски скали


Нудиме различни видови надворешни скали, како на пример: влезни скали, скали за во градина и задни скали, скали на повеќе катови, индустриски скали, противпожарни скали и скали за евакуација.

Изборот е ваш, дали скалите ќе бидат отворени или покриени со настрешница. Особено кај скалите на отворено е важна отпорноста на временските услови и водопропустливоста, за да не се формираат локви или замрзнати површини.

И кај надворешните скали може да го одберете материјалот и обработката на долната конструкција, оградата и газиштата на скалите. Ние со задоволство ќе ви дадеме совети и ќе ви го понудиме оптималното решение во зависност од видот на скалите. Имаме големо искуство во таа област. Обезбедена е и професионална грижа!

Со задоволство ќе ви дадеме совети за скали од секаков вид и се надеваме, дека ќе ја реализираме вашата замисла.